Enligt Socialstyrelsens rapport från 2018 finns starka samband mellan depression, social isolering och suicidbeteende. Det tar tid och kraft från den äldre att ta hand om känslor som ängslan, oro och ångest. Äldres psykiska ohälsa har inte uppmärksammats tillräckligt och det förebyggande arbetet behöver stärkas för denna grupp. Äldre får inte i tillräcklig utsträckning del av andra insatser än läkemedel.

 

Inom Hjärnkolls seniorverksamhet har vi tagit fram ett samtalsgruppmaterial för äldre – Vi pratar om livet.

Samtalsgrupper med vårt material som grund ger deltagarna möjlighet att berätta om sina liv och lyssna på andras berättelser.

Samtalen leds av seniorambassadörer som har gått utbildning som samtalsgruppledare för just detta material.

 

 

 

Syftet med våra samtalsgrupper är att

 • förebygga och motverka social isolering / ofrivillig ensamhet,
 • ge utrymme för fördjupande samtal som kan saknas i de äldres vardag,
 • skapa rum för gemenskap och upplevelsen av samhörighet,
 • öka känslan av att livet är meningsfullt,
 • öka psykiskt och existentiellt välmående.

Det finns distinkta utvecklingsfaser även under livets senare del och i samtalsgruppen försöker vi följa och befrämja denna utveckling. Vi utgår bl.a. från G D Cohen: Den mogna människan – kraften i den åldrande hjärnan. Behoven i äldres utveckling:

 • Att summera livet, omvärdera och acceptera.
 • Att tillsammans med andra fördjupa sina reflektioner.
 • Att frigöra sig från tidigare begränsningar i tänkande och känslor.
 • Att utforska den kreativitet som väcks av att man trots motgångar och förluster hittar en lust att fortsätta leva och vara alert.

Vi erbjuder samtalsgrupper

 • om åtta träffar, två timmar per tillfälle, med någon av våra seniorambassadörer som samtalsledare,
 • målgrupper är äldre personer med lång erfarenhet av psykisk ohälsa, personer som upplevt psykisk ohälsa på äldre dagar och andra personer som är intresserade av att delta i existentiella och stärkande samtal med likasinnade,
 • teman är exempelvis Att åldras, Livet i backspegeln, Oro och förtröstan, Existentiella frågor, Åldrandets möjligheter och Vägen framåt.

Samtalsgrupper för äldre är ett verksamt och tillgängligt sätt att öka välbefinnande samt minska och förebygga ensamhet, oro och psykisk ohälsa. Vi vänder oss till kommuner, regioner, samfund och civila samhället som arbetar med äldres psykiska (o)hälsa för att starta samtalsgrupper på t.ex. träffpunkter, vårdcentraler, äldreboenden och andra platser.

Samtalsmaterialet Vi pratar om livet baseras på forskningsresultat och utvärderingar från framförallt FoU Nestor, Stadsmissionens livsberättargrupper, Vuxenskolan Västmanlands Samtalsgrupp Senior samt vårt eget studiecirkelmaterial Så blev mitt liv. De resultat vi har utgått ifrån i framtagandet av Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer är:

 • Samtalsgrupper är kostnadseffektiva insatser.
 • Många äldre upplever brist på fördjupning i sina liv och detta kan samtalsgruppen vara en plats för.
 • De existentiella samtalen var av störst vikt för de äldre, följt av mänskliga möten och bekräftelse från andra.
 • Tillbakablickande underlättar åldrandet och stödjer den äldre att finna mening i livet, ger möjlighet till försoning och acceptans av livet sådant det blev.
 • Deltagare i samtalsgrupper får bättre kännedom om sig själva och sina behov. Att få känna att man inte är ensam med de frågor man har är också viktigt.
 • Resultat visar en minskad upplevd ensamhet, minskad ångest och större tilltro till framtiden.

Vi undersöker hur vi når personer som inte med automatik själva anmäler sig till samtalsgrupper på grund av isolering eller dåligt mående. En särskild satsning har gjorts i Västerås för att intervjua män som är över 70 år – en suicidpreventiv insats då vi vet att män 70+ mer sällan söker hjälp för psykisk ohälsa och att män över 80 år är överrepresenterade vad gäller suicid.

Vill du boka samtalsgruppledare och Vi pratar om livet-materialet?
Tveka inte att kontakta oss på info@nsphblekinge.se för att boka eller få mer information.

Källor:
Socialstyrelsen: Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre, 2018
Ulla Peterson, Doktor och Lektor Linnéuniversitetet: Livsberättargrupper – Ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Stadsmissioner och Linnéuniversitetet, 2019
Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland: Samtalsgrupp Senior utvärdering, 2019
FOU Nestor: Att främja psykisk hälsa på kort och lång sikt, 2018